การลงทุนในทุนมนุษย์อย่างเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตของประเทศไทย

ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ต่ำไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงระดับปานกลางในเพียงแค่ช่วงหนึ่งอายุคน  อัตราความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.5 เมื่อปีพ.ศ. 2558 เมื่อวัดจากเส้นความยากจนของประเทศที่มีรายได้สูงระดับปานกลางโลก  การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสุขภาพเกือบจะครอบคลุมคนไทยทุกคน แต่ถึงจะมีความสำเร็จในอดีต ความเหลื่อมล้ำยังคงเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนยังกังวลใจอยู่ ผลการสำรวจของ Pew Glo...