چگونه برنامه ملی میثاق شهروندی سبب تغییرات مثبت در شهر جلال گردیده است؟

  باشندگان شهر جلال آباد هنگام بحث روی پروژه های انکشافی محلی در جلسه شورای انکشافی. عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی...