چگونه از پیشرفت ها و ناتوانایی های یک دهه گذشته در افغانستان آموخت

چگونه از پیشرفت ها و ناتوانایی های یک دهه گذشته در افغانستان آموخت افغانستان در یک دهه یی گذشته شاهد پیشرفت های زیاد بوده اما در عین زمان با عقب گرد های نیز رو برو شده و فرصت های را نیز از دست داده است.   در کل، وضعیت اقتصاد بزرگ و امنیت افغانستان از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد را میتوان به دو مرحله متمایز تقسیم کرد: قبل و بعد از انتقال مسولیت های امنیتی در سال ۲۰۱۴، زمانیکه نیرو های ...