رفاه افغانستان مستلزم سرمایه گذاری بالای مردم است

حضورشاگردان در یکی از مکاتب ابتدایی ولایت بلخ.  عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی گروپ بانک جهانی، امروز نخستین گزارش شاخص سرمایه گذاری بالای مردم را منتشرنمود. این گزارش جدید شاخص بین المللی میزان سرمایه گذاری را نظر به استفاده مکمل ظرفیت هر فرد در کشور های جهان نشان میدهد. گزارش شاخص سرمایه گذاری بالای مردم (HCI) بخش از پروژه سرمایه گذاری بالای مردم میباشد، که توسط گروپ بانک جهانی بمنظور اگاهی د...

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/pvtst/www/poverty/wp-content/plugins/feedwordpress/syndicatedlink.class.php on line 302

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/pvtst/www/poverty/wp-content/plugins/feedwordpress/syndicatedlink.class.php on line 302

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/pvtst/www/poverty/wp-content/plugins/feedwordpress/syndicatedlink.class.php on line 302

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/pvtst/www/poverty/wp-content/plugins/feedwordpress/syndicatedlink.class.php on line 302

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/pvtst/www/poverty/wp-content/plugins/feedwordpress/syndicatedlink.class.php on line 302

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/pvtst/www/poverty/wp-content/plugins/feedwordpress/syndicatedlink.class.php on line 302