استفاده از تکنالوژی خطرات ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان را مهار ساخته میتواند

عکس: شرکت مشورتی رومی/ بانک جهانی معمولاً فیر تفنگ کار غیرمنطقی و ناشایسته پنداشته میشود، اما در ولسوالی گلدره که تقریباً ۴۰ کیلومتر از شهر کابل فاصله دارد، چنین نیست. بعضی اوقات این فیر تفنگ توسط کسانی صورت میگیرد که در قلۀ کوه زندگی میکنند و هدف آن هشدار به اهالی پایینِ دره از احتمال سرازیر شدن سیلاب در دریای گلدره میباشد. اهالی گلدره دریای گلدره هم یک نعمت و هم یک مصیبت می شمارند. این دریا بز...