ශ්‍රී ලංකාවේ වතුකරය සඳහා වඩා හොඳ මුල් ළමාවිය රැකවරණ ක්‍ර‍මයක් හා අධ්‍යාපනයක් ඇති කිරීම

තේ, රබර් හා පොල්වලින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකාවේ වතු අංශය, රජය, ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්, තනි පුද්ගලයින් හෝ පවුල් විසින් පාලනය කරනු ලබන හෝ හිමිකාරිත්වය දරනු ලබන්නකි. ශ්‍රී ලාංකික ජනගහනයෙන් 4% ක් පමණ වතුකරයේ ජීවත් වෙති. පසුගිය දශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාව පුරා දරිද්‍රතා අනුපාතයන් සැලකිය යුතු ලෙස ධනාත්මකව නැගෙද්දී, වතුකරයේ ජීවත්වන ජනතාව තවමත් රටේ ඉහළම දරිද්‍ර‍තාවයෙ...