ම‍ෙය ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවට “දියුණුව පි‍ණිස වැඩ කිරීමට“ කාලයයි.

  මාර්තු 8වන දින, එනම් අද දින පටන් ලෝක බැංකු වේ අප සැම රජය, අපගේ සංවර්ධන හවුල්කරුවන්, පුද්ගලික අංශය සහ මහජනතාව හා එක්ව, වසරක් මුළුල්ලේ කර්තව්‍යයන් ප‍ෙළ ගස්වමින් ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාව වෙත සැබැවින්ම ප්‍ර‍තිඵල හිමිකර ද‍ෙන්නේ ක‍ෙසේ දැයි විමසා බලන්න‍ෙමු.   ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සෑම කලකම මාගේ දින දසුන‍ෙහි සුවිශේෂී සලකුණකි. ම‍...